Week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (Quarter4) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
11-15
..
2559
โจทย์
- พยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ
- นิทานเรื่อง “เต่าภูมิใจ”

คำถาม:
ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง และสะกดอ่านอย่างไร
หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
Blackboard  Share : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ”
Show and Share : ประโยคที่แต่งจากคำศัพท์

วันจันทร์
ชง:
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง “เต่าภูมิใจ”
แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน
ใช้
:
นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล


ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์
- แต่งประโยคสั้นๆพร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการแจกรูปคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
“เต่าภูมิใจ”
- นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่ง
จากคำศัพท์ในนิทานความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
 ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
11-15
..
2559
Wall Thinking : นิทานและคำศัพท์
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ :
- ตัวพยัญชนะภาษาไทย
- สระ
- นิทานเรื่อง
“เต่าภูมิใจ”
วันอังคาร
ชง
:
ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง
“เต่าภูมิใจ” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
เชื่อม:
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์
ใช้
:
นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งประโยค สั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
วันศุกร์
ชง
:
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่
บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและ

สิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
11-15
..
2559

เชื่อม:
นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่งจากคำศัพท์ที่ตัวเองชอบ โดยพาเพื่อสะกดอ่านและโชว์ภาพที่วาดประกอบประโยคที่แต่งให้เพื่อนๆดู
ใช้
:
นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้านภาพตัวอย่างกิจกรรมภาพตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน Quarter ๔ เป็นการทบทวนคำศัพท์จากนิทานเรื่องเต่าภูมิใจแล้วฝึกแจกรูปคำ นำคำศัพท์มาแต่งเป็นเรื่องราว และประโยคสั้นๆนักเรียนมีความกระตือรือร้นมากในการสะกดอ่านคำ ขณะที่กำลังทำงาน มีหลายๆคนที่อยากจะทำชิ้นงานที่อยากกว่าเดิม มีความตั้งใจ และจินตนาการในการทำงาน สามารถสะกดอ่านพร้อมวาดภาพประกอบได้อย่างสวยงามค่ะ

    ตอบลบ