วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Main

ขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Quarter 4
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
- พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
- ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
- คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
๑.พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
๒.ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
๓.ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
๔.ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
๕.ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
๖.ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
๗.การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
๘.คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
๑.พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
๒.ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
๓.ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
๔.ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
๕.ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
๖.ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
๗.การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
๘.คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
๑.พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
๒.ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
๓.ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
๔.ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
๕.ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
๖.ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
๗.การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
๘.คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)

เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๒๐ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๒๐ ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๙ สัปดาห์ (๒๐ ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๒๐ ชั่วโมง)
 ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (Quarter ๔) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
11-15
..
2559
โจทย์
- พยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ
- นิทานเรื่อง “เต่าภูมิใจ”


หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ

เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :

Show and Share :
Wall Thinking :

- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง “เต่าภูมิใจ”
แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน

- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล

- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์
ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์
- แต่งประโยคสั้นๆพร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการแจกรูปคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
“เต่าภูมิใจ”
- นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่ง
จากคำศัพท์ในนิทาน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
11-15
..
2559

- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งประโยค สั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่
บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”
- นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่งจากคำศัพท์ที่ตัวเองชอบ โดยพาเพื่อสะกดอ่านและโชว์ภาพที่วาดประกอบประโยคที่แต่งให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน


เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
18-22
..
2559
โจทย์
- พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)
- นิทานเรื่อง “เต่าภูมิใจ”

หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :

Show and Share :
Wall Thinking :

- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง “เต่าภูมิใจ” ต่อจนจบ แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน

- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล

- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง
“เต่าภูมิใจ” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์

ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์ในนิทานพร้อมวาดภาพประกอบ
- แต่งเรื่องราวสั้นๆพร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการแจกรูปคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
“เต่าภูมิใจ”
- นักเรียนนำเสนอเรื่องราวที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน
ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
18-22
..
2559

- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่ง เรื่องราวสั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เต่าภูมิใจ” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งเรื่องราวจากคำศัพท์

- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่ง เรื่องราวสั้นๆ  พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย
ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ) โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”

- นักเรียนนำเสนอเรื่องราวที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน และภาพที่วาดโดยพาเพื่อสะกดอ่านให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
25-29
..
2559
โจทย์
- พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- นิทานเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด”

หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
Wall Thinking :


- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง
“ปลาดาวบนชายหาด” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้างที่นักเรียนชอบ /เคยได้ยินหรือพบเจอคำนี้อยู่ที่ไหนบ้าง
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน
- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง
“ปลาดาวบนชายหาด” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์
ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบ
- แต่งประโยคสั้นๆพร้อมวาดภาพประกอบภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด”

- นักเรียนนำเสนอการแต่งประโยคสั้นๆ

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
25-29
..
2559

-นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งประโยค พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย
ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”

- นักเรียนนำเสนอการแต่งประโยค โดยพาเพื่อสะกดอ่านและโชว์ภาพที่วาดประกอบประโยคให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน


เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
1 - 5
..
2559
โจทย์
- พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- นิทานเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด”

หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
Wall Thinking :

 - ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด” ต่อจนจบ แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน
- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียน
ได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งเรื่องราวสั้นๆจากคำศัพท์
- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งเรื่องราว
ชิ้นงาน
- แต่งเรื่องราวจากคำศัพท์ในนิทานพร้อมวาดภาพประกอบ
-แจกรูปคำศัพท์
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด”

- นักเรียนนำเสนอเรื่องสั้นที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
1 - 5
..
2559


สั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”
- นักเรียนนำเสนอเรื่องราวที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน โดยพาเพื่อสะกดอ่านและโชว์ภาพที่วาดประกอบคำศัพท์ให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน


เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
8 - 12
..
2559


โจทย์
-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- นิทานเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้”


หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :

Show and Share :
Wall Thinking :

- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้”แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน
- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์
ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบ
- แต่งประโยคจากคำศัพท์ในนิทานพร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้”

- นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน
ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
8 - 12
..
2559- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งประโยค สั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อน
นำเข้าสู่บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะ
นำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็น
อย่างไร”
- นักเรียนนำเสนอการแต่งประโยคจากคำศัพท์ในนิทาน โดยพาเพื่อสะกดอ่าน
และโชว์ภาพที่วาดประกอบคำศัพท์ให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน


เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
15-19
..
2559


โจทย์
-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- นิทานเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้”


หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
Wall Thinking :

- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้” ต่อจนจบ แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน

- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล

- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง
“ภูเขากับต้นไม้” แล้ว
- กระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์ในนิทานพร้อมวาดภาพประกอบ
- แต่งเรื่องสั้นจากคำศัพท์ในนิทานพร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้”

- นักเรียนนำเสนอเรื่องสั้นที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทานความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
15-19
..
2559- ครูและนักเรียนฝึกแต่งเรื่องราวสั้นๆจากคำศัพท์
- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งเรื่องราวสั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย
ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”

- นักเรียนนำเสนอเรื่องสั้นที่แต่งจากคำศัพท์ โดยพาเพื่อสะกดอ่าน
และโชว์ภาพที่วาดประกอบคำศัพท์ให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน


เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
22-26
..
2559


โจทย์
- สระในภาษาไทย
- นิทานพระราชาบนดาวสีเขียว


หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
Wall Thinking :

- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง “พระราชาบนดาวสีเขียว” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “พระราชาบนดาวสีเขียว” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน

- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล

- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง
“พระราชาบนดาวสี
เขียว” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “พระราชาบนดาวสีเขียว” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์
ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์ในเนื้อเรื่องนิทาน พระราชาบนดาวสีเขียวพร้อมวาดภาพประกอบ
- แต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์ในนิทานพร้อมวาดภาพประกอบ

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง พระราชาบนดาวสีเขียว

- นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
22-26
..
2559- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งประโยค สั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”

- นักเรียนนำเสนอการแต่งประโยค โดยพาเพื่อสะกดอ่านและโชว์ภาพที่วาดประกอบคำศัพท์ให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้านเป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
29..-
4
มี..
2559


โจทย์
- สระในภาษาไทย
- นิทานพระราชาบนดาวสีเขียว


หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
Wall Thinking :

- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง “
พระราชาบนดาวสีเขียว” ต่อจนจบ แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “พระราชาบนดาวสีเขียว” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน

นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง “พระราชาบนดาวสีเขียว” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์
ที่มีในเนื้อเรื่อง พระราชาบนดาวสีเขียวโดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งเรื่องราวสั้นๆจากคำศัพท์

- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งเรื่องราว
ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์ในเนื้อเรื่องนิทาน พระราชาบนดาวสีเขียว
- แต่งเรื่องราวสั้นๆจากคำศัพท์ในนิทาน
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง พระราชาบนดาวสีเขียว

- นักเรียนนำเสนอเรื่องสั้นที่แต่งในนิทาน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
29..-
4
มี..
2559สั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”

- นักเรียนนำเสนอเรื่องสั้นที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน โดยพาเพื่อสะกดอ่านและโชว์ภาพที่วาดประกอบคำศัพท์ให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุด


เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
7-11
มี..
2559


โจทย์
-  พยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ
- นิทานเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว”

หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
Wall Thinking :

- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง
“เด็กชายกับดวงดาว” แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน

- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล

- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว”
แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้
คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์ใน
ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์ในเนื้อเรื่องนิทาน “เด็กชายกับดวงดาว” พร้อมวาดภาพประกอบ
- แต่งประโยคสั้นๆจากคำศัพท์ในนิทานพร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว”

- นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
7-11
มี..
2559นิทาน
- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งประโยค พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูใช้คำถามเพื่อสร้างข้อตกลง “นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ/ผู้ฟังที่ดีควรเป็นอย่างไร”

- นักเรียนนำเสนอประโยคที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน โดยพาเพื่อสะกดอ่านและโชว์ภาพที่วาดประกอบคำศัพท์ให้เพื่อนๆดู
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เพื่อนนำเสนอลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองเพื่อกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน


เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกสียงพยัญชนะในภาษาไทย และฝึกสะกดอ่านคำ ตลอดจนเขียนคำศัพท์ แจกรูปคำ และแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่มีอยู่ในนิทานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
14-18
มี..
2559


โจทย์
- นิทานเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว”
- สรุปองค์ความรู้

หลักภาษา
- พยัญชนะในภาษาไทย
- สระ

เครื่องมือคิด :
Brainstorms :
Blackboard  Share :
Show and Share :
Wall Thinking :

- ครูพานักเรียนทบทวนพยัญชนะในภาษาไทย ก-ฮ โดยการออกเสียง และคิดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านนิทานเรื่อง
“เด็กชายกับดวงดาว” ต่อจนจบแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องมีคำศัพท์อะไรบ้าง /เคยเจอหรือได้ยินอยู่ที่ไหนบ้าง/นักเรียนชอบคำศัพท์ใดในเรื่อง/เพราะเหตุใด”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน

- นักเรียนเขียนแจกรูปคำศัพท์บนกระดาน พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล

- ครูพานักเรียนทบทวนเนื้อเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว”
แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “ในเรื่องนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้าง/สะกดอ่านอย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว” โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน
- ครูและนักเรียนฝึกแต่งเรื่องราวสั้นๆจากคำศัพท์ที่พบในนิทาน
ชิ้นงาน
- แจกรูปคำศัพท์ที่พบในเนื้อเรื่องนิทาน “เด็กชายกับดวงดาว”
- แต่งเรื่องราวจากคำศัพท์ที่พบในนิทาน
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง “เด็กชายกับดวงดาว”

- นักเรียนนำเสนอเรื่องสั้นที่แต่งจากคำศัพท์ในนิทาน
ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะในภาษาไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และฝึกสะกดอ่านคำศัพท์แจกรูปคำ และแต่งประโยคจากคำศัพท์ ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
14-18
มี..
2559- นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ตนเองชอบเพื่อแต่งเป็นเรื่องราวสั้นๆของตัวเอง พร้อมวาดภาพประกอบที่สื่อความหมายของคำเป็นรายบุคคล
- ครูและนักเรียนทบทวน และสรุปองค์ความรู้ตลอดทั้ง Q.3 นี้ตามความเข้าใจ โดยการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น